نکات قابل ذکر:

  1. سوالات خود را از قسمت نظرات که در آخر پست قرار دارد ارسال کنید!
  2. بجای نام ، موضوع سوالتون را مطرح کنید مثلا : کدام روش ذخیره بهتره است؟
  3. ایمیل صحیح خود را وارد کنید تا در صورت پاسخ به ایمیل شما هم ارسال شود!
  4. در کادر پیام هم سوال خود را بصورت کامل مطرح کنید!
  5. تیک نظر بصورت خصوصی را نزنید!

  نمونه :